c8etochek: (Default)
[personal profile] c8etochek
P6093357

Роли в Ашані на Либідській!)

а взагалі ми багато гуляли цими вихідними і я дуже дуже шкодую, що соромилась фотографувати людей в метро... бачили жовто-блакитні сумки, панамки, браслети, каблучки, запонки, кеди у дівчини один повністю жовтий, інший блакитний; кроси зашнуровані наполовину жовтими шнурками, наполовину блакитними))

але "зе бест оф зе бест" тату вишиванка на все передпліччя
я вперше в житті подивилась на тату не з сумом і подивом (як можна так спортити власне тіло на все життя і т.д., і т.п.), а із захопленням
сумую, що не сфотографувала, тому що в інеті нічого схожого не знашла, а тепер хочу собі таке)

а це просто приємність, яку знайшов гугль:
4d68a8f1e5e4036754b9606160a71229
Кіровоград

ghfgjhb1
Чернігів

967166_10151810906088240_222900860_o
макаруни з салом, що приніс їх в студію Громадського ТБ Дмитро Борисов
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

June 2014

S M T W T F S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 1011121314
15161718192021
22232425262728
2930     

Most Popular Tags

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 26th, 2017 05:41 am
Powered by Dreamwidth Studios